תקנון

האקתון אנרגיה ע”ש גיא סלע ז”ל

תרומת חברת סולאראדג’ בע”מ

 1. תחרות האקתון אנרגיה (להלן “התחרות“), הינה פעילות לימודית המאורגנת על ידי תוכנית האנרגיה על ע”ש גרנד (GTEP) (להלן: “תוכנית האנרגיה“) בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (להלן: “הטכניון“) על מנת לקדם פיתוח רעיונות לפתרונות בתחום אגירה והמרה של אנרגיה מתחדשת בקנה מידה גדול, מיועד לסטודנטים מכלל התארים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

 

הוראות כלליות

 1. הטכניון באמצעות תוכנית האנרגיה הינו עורך התחרות. בחירת המשתתפים בתחרות, אופן השיפוט, זהות השופטים, הרעיונות המשתתפים, בחירת הזוכים, דירוגם וצורת מתן הפרסים הינם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.
 2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין המשתתפים בתחרות לבין עורך התחרות בכל עניין הנוגע לתחרות.
 3. הוראות תקנון זה גוברות על כל פרסום אחר, בעל פה או בכתב, אודות התחרות.
 4. בהירשמם לתחרות, המשתתפים מאשרים שקראו את התקנון והסכימו לכתוב בו, לרבות לכל נהלי ותקנוני הטכניון הרלוונטיים ולרבות התקנון למניעת הטרדה מינית, מניעת עישון וכיו”ב.
 5. תוכנית האנרגיה מינתה ועדה מטעמה לשמש כוועדה מארגנת של התחרות והיא מייצגת את תוכנית האנרגיה בענייני התחרות (להלן “הועדה המארגנת“). בוועדה חברים נציגי מרכז היזמות בטכניון, נציגי חברת סולאראדג’ בע”מ ונציגי קהילת האנרגיה אנרג’יקום. ראש הועדה המארגנת יהיה פרופ’ יועד צור, ראש תוכנית האנרגיה.
 6. הוועדה המארגנת תהא רשאית בכל עת להביא לשינוי מועד התחרות ו/או שינוי פלטפורמת עריכת התחרות ו/או היקף הפרסים ו/או לקבל כל החלטה אחרת הנחוצה לשם מיקסום מטרות התחרות, וזאת לרבות בשל נסיבות של אירוע חיצוני שיש בו כדי להשפיע על התחרות כגון מצב ביטחוני, אסון, מגיפה, ולרבות התגברות של מגיפת הקורונה ו/או הצורך להתמודד עמה, ו/או כיוצא באלה.

 

מהלך התחרות

 1. התחרות תכלול את השלבים להלן:
  • הרשמה של מועמדים לתחרות באמצעות אתר האינטרנט של התחרות (להלן “האתר“), עד המועד האחרון שיפורסם באתר.
  • מיונים למשתתפים על ידי הועדה המארגנת.
  • מסירת הודעה למועמדים שהתקבלו לתחרות (להלן: “המשתתפים“), עד 7 ימי עסקים מהמועד האחרון להרשמה. בהודעה תימסר למשתתפים הפלטפורמה בה מתוכננת להיערך התחרות. כאמור, הוועדה המארגנת רשאית לעדכן מעת לעת את הפלטפורמה.
  • חלוקה עצמאית לקבוצות של 4-5 משתתפים (בפלטפורמה שתימסר למשתתפים), עד למועד אירוע החשיפה.
  • אירוע חשיפה אשר יתקיים כשבוע טרם מועד התחרות, מתוכנן להיערך באמצעות תוכנת ZOOM.
  • רישום סופי של הקבוצה והרעיון הקבוצתי עד יום לאחר אירוע החשיפה. משתתף שנותר ללא שיוך לקבוצה בשלב זה, על אף שהתקבל לתחרות, לא יוכל להשתתף בה.
  • אישור סופי של הרעיונות על ידי הוועדה המארגנת, לכל קבוצה. קבוצה שלא אישרו לה רעיון לא תוכל להשתתף בתחרות.

אירוע התחרות אשר יתקיים בתאריך 11-12.05.2022 בטכניון, במהלכו יעבדו המשתתפים על הרעיונות בהתאם לדרישות התחרות במשך כיממה רצופה. בסיומו יערך גמר התחרות בו כל קבוצה תציג את תוצרי העבודה על הרעיונות.

השתתפות בתחרות

 1. לתחרות רשאי להירשם כל סטודנט מן המניין הלומד לתואר אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.
 2. הועדה המארגנת רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבצע פעולות לצורך קבלת מידע על הנרשמים, כולם או חלקם, לצורך החלטה על קבלתם, לרבות, אך לא רק: ראיון טלפוני או מקוון, עיון במידע הפתוח לציבור הרחב או קבלת נתונים ממוסד הלימודים של הנרשם.
 3. הועדה המארגנת תקבל לתחרות משתתפים מתוך הנרשמים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לקבל לתחרות סטודנטים שאינם עומדים בתנאים בסעיף ‎9, בהתאם לשיקול דעתה.
 4. ככלל התחרות תתקיים בשפה העברית אך חלק מהחומרים יוצגו באנגלית, חלק מהמשתתפים עשויים להיות דוברי אנגלית (ולא עברית) וחלק מהמנטורים דוברי אנגלית. על הנרשמים לקחת בחשבון שעשויה להידרש שליטה טובה באנגלית לצורך השתתפות מיטבית בתחרות.

 

הרעיונות המשתתפים

 1. הרעיונות עליהם יעבדו הקבוצות יוצעו על ידי המשתתפים בתחרות, כמפורט בסע’ ‎6) לעיל.
 2. על הרעיונות להיות חדשניים, כלומר רעיונות אשר אינם מיושמים עדיין בשוק, לפחות לפי מידע הזמין לציבור הרחב.
 3. יובהר כי על הרעיונות להיות חדשים, כלומר חל איסור על הצעת רעיון אשר המציע כבר עסק בפיתוחו בעבר לדוגמא: במסגרת פרויקט לתארים מתקדמים וכו’.
 4. על הרעיונות להיות בתחום אגירה והמרת אנרגיה בקנה מידה גדול. כלומר, רעיונות למוצרים, שירותים, טכנולוגיות, שיטות או מיזמים אשר מטרתם העיקרית היא אגירה והמרת אנרגיה. למרות האמור בסעיף זה, הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לאשר רעיונות שאינם עומדים בתנאים אלו, אם תמצא שהם מועילים בתחום התחרות ולמטרותיה.
 5. ההחלטה של הועדה המארגנת על פסילה של רעיון מהשתתפות בתחרות (ר’ סע’ ‎7) לעיל) איננה ניתנת לערעור והועדה איננה נדרשת לנמק את החלטתה.

קבוצות

 1. החלוקה לקבוצות תתבצע באופן עצמאי, כמפורט בסע’ ‎8 לעיל.
 2. לאחר אירוע החשיפה על כל קבוצה לבחור ראש קבוצה. התקשורת הפורמלית של עורך התחרות עם הקבוצה תתבצע מול ראש הקבוצה.
 3. הקבוצות יכללו 5 משתתפים לכל היותר.
 4. מצופה מכל חברי הקבוצה להיות נוכחים בכל הפעילויות שנדרשו מהמשתתפים במהלך התחרות, פרונטליות ובפלטפורמות טכנולוגיות שונות.

מחלוקת

 1. בכל מחלוקת או השגה של מי מהמשתתפים למול הועדה המארגנת בקשר לאופן ניהול התחרות, תוצאותיה, פרשנות התקנון, קבלת משתתפים וקבלת רעיונות, ניתנת לראש הועדה המארגנת זכות הכרעה בלעדית והכרעתו איננה ניתנת לערעור ותחייב הן את מארגני התחרות והן את המשתתפים.
 2. מובהר כי הטכניון לא יהיה אחראי למחלוקות בתוך הקבוצה וכי לכל דבר וענין ייצג את הקבוצה מול עורך התחרות – ראש הקבוצה, וזאת למעט אם תשתכנע הוועדה המארגנת כי הוא עושה שימוש לרעה בתפקידו.

 

התנהגות נאותה

 1. כל נהלי הטכניון ותקנוניו יחולו ומחייבים את כלל משתתפי התחרות בכל זמן שהם שוהים בשטח הטכניון במסגרת התחרות ובכל פלטפורמה טכנולוגית. באחריות הנרשמים לעיין במסמכים אלה.
 2. הטכניון, לרבות באמצעות יחידת הביטחון, באישור ראש הועדה, רשאי להרחיק ממתחם התחרות, הפיזי או הטכנולוגי, כל אדם אשר מאיים על שלומם של משתתפי התחרות והשוהים הטכניון, מפר את הסדר הציבורי, מפריע למהלכה התקין של התחרות או לעבודה השגרתית בטכניון, מפר את החוק או את תקנוני הטכניון.
 3. הורחק משתתף לפי סעיף ‎24, השתתפותו תופסק לאלתר ולא יהיה זכאי לפרס גם אם לפני ההרחקה היה שייך לאחת הקבוצות הזוכות.
 4. הועדה המארגנת רשאית לפי שיקול דעתה, באישור ראש הועדה המארגנת, להפסיק את ההשתתפות של משתתפים או של קבוצות עקב התנהגויות הפוגעות במהלכה התקין וההוגן של התחרות, לרבות, אך לא רק: העתקה מקבוצה אחרת, חבלה בעבודתה של קבוצה אחרת, התנהגות בלתי הולמת וכו’.
 5. ככל שקבוצה ו/או חבר קבוצה אשר לא יעמדו במועד ההצגה הסופית בכל מחויבויותיהם לפי התקנון, תוכל הוועדה המארגנת לפי שק”ד להורות על פסילתם ו/או לקבל החלטה אחרת בעניינם, לרבות להחליט על פסילת הקבוצה כולה.

 

קניין רוחני

 1. התחרות הינה אירוע לימודי ולכן כלל זכויות הקניין הרוחני ביישום הרעיונות המוצעים במסגרת התחרות ובתוצרי הקבוצות במסגרת התחרות הינם של המשתתפים אשר לקחו חלק ביצירתם. לא תהיה למשתתפי התחרות כל טענה לטכניון ובפרט לתוכנית האנרגיה בטכניון או למי מטעמם בדבר אחריות בקשר עם קנין רוחני אשר יפותח במסגרת ו/או בעקבות התחרות.

שיפוט

 1. בחירת הזוכים בתחרות ודירוגם תתקיים במסגרת גמר התחרות:
  • כל אחת מהקבוצות שתהיה ערוכה לכך תציג את עבודתה לפאנל השופטים ולכלל משתתפי התחרות. פאנל השופטים הראשי ידרג את הקבוצות למקומות השונים בהתאם לשיקול דעתם וע”פ קריטריונים שנקבעו מראש, החלטת חבר השופטים תשוקלל עם “בחירת הקהל” של כלל משתתפי התחרות (משקל “בחירת הקהל” לא יעלה על 30%).
 2. להלן הקריטריונים לבחירת הזוכים בתחרות (משקל הקריטריונים אינו שווה ונתון להחלטת חבר השופטים):
  • רלוונטיות – האם הפתרון תורם באופן ממשי לאגירת והמרת אנרגיה בקנה מידה גדול? האם ניתן באופן ריאלי לפתח את הטכנולוגיה בזמן קצר יחסית בעזרת הכלים הקיימים? אם קיים פיתוח טכנולוגי נדרש, מה מידת המורכבות שלו?
  • חדשנות ויצירתיות – עד כמה הרעיון יצירתי? האם יש ברעיון מרכיבים שמאפשרים שינוי שוק (disruption)?
  • ישימות – האם אפשר לדמיין את הרעיון בשימוש יומיומי של משתמש קצה? האם הצוות הצליח לשכנע?
  • הצגת הרעיון – רעיון צריך להמציא אבל גם לדעת להציג כדי לרתום את כולם להגשמתו.
 3. בחירת הקהל .פאנל השופטים יורכבו מאנשי מקצוע מובילים מתחומי היזמות, התעשייה, האנרגיה, והאקדמיה שאין להם כל זיקה או קשר עסקי או אחר לסטודנטים המשתתפים בכנס. הפאנל יגובש על ידי הועדה המארגנת בהתאם לשיקול דעתה, ויפורסם לפני תחילת התחרות.
 4. אופן השיפוט:
  • פאנל השופטים- יחולק ל צוותים כאשר כל צוות ישפוט קבוצות שונות .
  • כל צוות ייחשף לעד10 מצגות של 3 דקות, כל אחת, ו-2 דקות לשאלות לכל קבוצה (סה”כ שעה לכל צוות שיפוט).
  • במעמד אירוע הגמר כל שופט ייתן ציון בגיליון נתונים ממוחשב לפי הקריטריונים לעיל.
  • “בחירת הקהל” – במקביל קולות המשתתפים יינתנו באמצעות מנטימיטר וישוקללו לציון הסופי של כל קבוצה.
  • בתום המצגות והצבעת המשתתפים יתכנסו השופטים לדיון ושקלול הקולות שניתנו, כשבסיומו יוכרז הקבוצות הזוכות.

פרסים

 1. הקבוצות הזוכות יקבלו פרסים כדלקמן:

מקום 1- 10,000 ₪

מקום 2- 7,000 ₪

מקום 3- 3,000 ₪

 1. סכום הפרס יתחלק שווה בשווה בין חברי הקבוצה הזוכה.